Weirton Pallas Athena, #276

President Vice President
Mary Loucas, PDG Joyce Drane
3466 Pennsylvania Ave. 256 Pross St.
Weirton, WV 26062 Weirton, WV 26062
304-723-1920 304-748-3309
n/a jdrane2@comcast.net
   
Secretary Treasurer
Eurydice “Rikki” Kamarados Eurydice “Rikki” Kamarados
1855 Columbia Avenue 1855 Columbia Avenue
Steubenville, OH 43952 Steubenville, OH 43952
740-632-4311 740-632-4311
downtownbakery@comcast.net downtownbakery@comcast.net